Enimor Met OÜ, Kamika GS OÜ ostu-müügilepingu tüüptingimused

Jõustuvad alates 01.07.2023.a.

Käesolevad tüüptingimused on ühelt poolt OÜ Enimor Met või Kamika GS OÜ (edaspidi müüja) ja teiselt poolt ostja (edaspidi ostja) vahel sõlmitavate ostu-müügilepingute (edaspidi leping) lahutamatuks osaks. Käesolevad tüüptingimused rakenduvad hetkest, kui ostja võtab müüjaga ühendust ja saab pakkumise (edaspidi pakkumine) kauba müügilepingu sõlmimiseks ja selle edaspidiseks täitmiseks. Kui pooled ei ole eraldi kirjalikult kokku leppinud ja lepingus fikseerinud käesolevatest tüüptingimustest erinevaid sätteid, siis kehtivad pakkumisele ja/või lepingule käesolevad tüüptingimused, mis reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi.

Lepingu objekt

 1. Müüja müüb ja ostja kohustub kauba, teenuse eest tasuma ja vastu võtma müüjaga eelnevalt kokkulepitud tingimustel, koguses, spetsifikatsioonis, maksumuses.
 2. Kokkulepimine on avalduse alusel ostjale saadetav pakkumine (ofert), milles on märgitud: spetsifikatsioon, maksumus, maksetähtaeg, kauba üleandmise viis ja tähtaeg ning  ostja poolt saadetud pakkumise alusel kauba ostmiseks saadud nõusolek (aktsept).

Kauba müügitingimused

Avalduses määratakse:

 • kauba nimetus;
 • selle spetsifikatsioon (mark, suurus), kogus;
 • tarneaeg;
 • kohaletoimetamise viis;
 • ostja kontaktisiku andmed (nimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress), volikiri;
 • toote sertifitseerimise nõue (vajadusel).
 • Muus vormis saadetud avalduse võtab müüja vastu ainult oma äranägemisel. Müüja nõudmisel tuleb avaldus kinnitada kirjalikult taasesitamist võimaldavas vormis.
 • Müüja saadab peale avalduse laekumist 3 tööpäeva jooksul ostja märgitud kontakt e-posti aadressile pakkumise/arve. Pakkumises määratakse:
 • pakkumise koostamise kuupäev, number, kehtivusaeg;
 • spetsifikatsioon, kogus, kauba maksumus, maksetingimused;
 • kauba kohaletoimetamise ja üleandmise tingimused;
 • muud lisatingimused;
 • pakkumise esitaja kontaktandmed.
 • Saadetud pakkumine kehtib 4 tööpäeva, kui pakkumises ei ole märgitud teistsugust kehtivusaega. Pärast pakkumise aegumist see tühistatakse ja avaldus tuleb esitada uuesti. Kui pakkumine saadetakse arve vormis, tuleb arve tasuda täies ulatuses enne kauba kättesaamist ja arves määratud tähtajaks. Kui arvet/pakkumist ei tasuta määratud tähtaja jooksul, siis kaupa ostjale üle ei anta ning arve/pakkumine kaotab kehtivuse.
 • Kui pärast ostjapoolse avalduse saatmist ei laekunud müüjalt vastust või pakkumist 3 tööpäeva jooksul, siis tuleb ostjal müüjaga ühendust võtta telefonil +372 55542615 või 6416117.
 • Kui avaldus esitatakse ostja juriidiliselt isikult, siis võetakse avaldus vastu juriidilise isiku seadusliku esindaja või volitatud isikute poolt, kelle volitus on seadusliku esindaja poolt eelnevalt kirjalikult kinnitatud (volikiri). Kui juriidilise isiku esindusõigusi ei kinnitata, on müüjal õigus keelduda avalduse vastuvõtmisest ja hilisemast ostu-müügi lepingu sõlmimisest.
Kauba eest tasumise tingimused
9.      Kauba maksumus koostatakse müüja kehtiva hinnakirja alusel, kauba maksumusele võib lisanduda kauba lõikamine, puurimine vastavalt ostja mõõtudele, transpordikulud, kui see on ette nähtud müüja poolt, kaubale sertifikaadi andmise kulud ja muud poolte vahel kokkulepitud kulud. Müüja saadab arve ostja määratud e-posti kontaktaadressile. Vajadusel väljastatakse arve paberkandjal ja/või saadetakse postiga.
10.  Kauba eest tasumise tähtaja määrab müüja ja see märgitakse väljastatud arvele.
11.  Ostja on kohustatud viivitamatult teavitama müüjat asjaoludest, mis takistavad kauba eest tasumise kohustuse täitmist.
12.  Kauba eest tasumisega viivitamisel on müüjal õigus nõuda viivist 0,25% arve summast iga viivitatud päeva eest kuni arve summa täieliku tasumiseni. 
13.  Maksevõlgnevuse korral ja sellele järgneval tasumisel loetakse tasutuks ennekõike võla sissenõudmise kulud vähemalt 50 euro ulatuses, seejärel kahju hüvitamine, seejärel viivis ja põhivõlg.
14.  Üle 30-päevase arve tasumise hilinemise korral on müüjal õigus taotleda võlgade sissenõudmist Eesti Vabariigi kohtusse. Sel juhul lisatakse põhivõla tasumise nõue juurde kiirmenetluse korras kohtusse pöördumisel: viivise, kohtukulude, õigusabikulude tasumise nõudele summas 150 eurot ja alates 150 eurot tunnis õigusabi tasumiseks asja edasisel läbivaatamisel EV kohtus.
Kauba ja selle omandiõiguse üleandmise tingimused
15.  Kauba omandiõigus läheb ostjale üle pärast arve täielikku tasumist ja kauba vastuvõtmise hetkest. Kauba üleandmine toimub pärast arve täielikku tasumist, kui pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti. Kauba üleandmine kinnitatakse ostja esindaja allkirjaga, mille ees- ja perekonnanimi on loetavalt märgitud vastuvõtuaktile või arvel või saatelehele. Kauba juhusliku kahjustumise või hävimise risk läheb ostjale üle hetkest, kui kaup läheb üle müüjalt ostjale või vedajale.
16.  Pooled lepivad kokku kauba üleandmise tähtajast, mis on märgitud arvel või saadetud pakkumisel. Kui ostja ei võta kaupa kehtestatud tähtaja jooksul vastu, on müüjal õigus nõuda tasu iga kauba hoiupäeva eest 0,25% päevas kauba väärtusest, alates kauba vastuvõtmise määratud päeva järgmisest päevast. Sel juhul ei väljastata kaupa enne hoiukulu täieliku tasumist.
17.  Kui ostja ei võta kaupa vastu 30 päeva jooksul peale kauba vastuvõtmiseks määratud päeva, jääb kaup müüja omandisse ja ostja kaotab õiguse kauba maksumust tagastada.
18.  Pooled lepivad eelnevalt kokku kauba üleandmise koha. Kauba üleandmine toimub üldreeglina müüja lao territooriumil ja seda kinnitab vastuvõtu akt.
19.  Ostja on kohustatud kontrollima üleandmise kohas (müüja laos) saadud kauba vastavust lepingutingimustele või saadud pakkumisele/arvele. Ebakõla avastamisel on ostja kohustatud sellest viivitamatult teavitama müüjat, kes on kohustatud kas kauba välja vahetama või leppima kokku uue kauba üleandmise kuupäeva. Juhul, kui ostja ei deklareerinud kaupa müüja lattu kätte saades, et see ei vasta lepingutingimustele, võivad pärast kauba kättesaamist esitatud pretensioonid jätta müüja poolt läbivaatamise ja rahuldamata.
20.  Kui kaup antakse üle vedajale, siis loetakse kaup üleantuks kauba vedajale üleandmise hetkel, mida kinnitab saateleht (CMR) ja vastuvõtu akt.
21.  Kui kaup toimetatakse kohale müüja transpordiga, on ostja kohustatud kauba vastu võtma 30 minuti jooksul alates selle ostja poolt määratud sihtkohta toimetamise hetkest. Kaup loetakse ostjale üleantuks selle müüja territooriumil (laos) üleandmise hetkel.
22.  Ostja on kohustatud kauba kättesaamisel vedajalt, sh vedajalt-müüjalt, koheselt kontrollima saadud kauba lepingule või pakkumisele/arvele vastavust. Ebakõla avastamisel on ostja kohustatud sellest müüjat teavitama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 kalendripäeva jooksul, arvates hetkest, mil müüja kauba vedajale üle annab. Pärast seda perioodi esitatud pretensioonidest on müüjal õigus jätta läbivaatamise ja rahuldamata.
Ostja krediidilimiit
23.  Olenevalt ostja majanduslikust, finantsilisest olukorrast ja maksevõimest, samuti müüja ja ostja vahelise lepingulise suhte kestusest võib müüja määrata ostjale krediidilimiidi. Ostja maksevõime kindlakstegemiseks ja kinnitamiseks on müüjal õigus nõuda ostjalt juhatuse liikme poolt digitaalselt allkirjastatud bilansi kuue kuu eest, ostja on kohustatud selle esitama 5 tööpäeva jooksul või esitama pangagarantii krediidilimiidi suurusele. Kui saldot või muid dokumente müüja nõudmisel ei esitata, siis krediidilimiiti ei määrata ega pikendata.
24.  Krediidilimiidi suuruse ja järelmaksu tasumise kestuse määrab müüja igal juhul individuaalselt.
25.  Krediidilimiidi olemasolul annab müüja kauba müüjale üle ilma ettemaksuta. Krediidilimiidi ületamisel on müüjal õigus uut toodet mitte müüa enne, kui eelmised on tasutud.
26.  Müüjal on õigus krediidilimiit ühepoolselt tühistada järgmistel juhtudel:
-  ostja ei esitanud müüja nõudmisel ostja maksevõimet kinnitavat finantsdokumentatsiooni;
-  pank tühistas ostjale antud garantii või keeldus müüjale maksmast ostjale antud garantii raames;
-  ostja suhtes on algatatud pankrotimenetlus, algatatud likvideerimis- või saneerimismenetlus;
-  ostja on maksedistsipliini rikkujate andmebaasis;
-  ostja on ületanud arvel märgitud maksetähtaega rohkem kui 30 päeva;
-  müüja äranägemisel võib võtta arvesse muid asjaolusid, milles  väljendub ostja maksejõuetus ja on aluseks krediidilimiidi tühistamisel või muutmisel.
27.  Krediidilimiidi tühistamisest või muutmisest teavitab müüja ostjat kirjalikult hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.
28.  Ostja on kohustatud viivitamatult teavitama müüjat krediidilimiidi muutmise, selle peatamise, ülesütlemise aluseks olevatest asjaoludest.
 
Lepingu ja tüüptingimuste muutmine
29.  Lepingut, mis reguleerib müüja ja ostja vahelist suhet individuaalselt, võivad pooled muuta või lõpetada poolte vahelises lepingus sätestatud alustel või lähtuvalt kehtivast EV õigusaktidest. Kõik lepingu muudatused teevad pooled kirjalikult.
30.  Müüja saab muuta tüüptingimusi ühepoolselt. Tüüptingimuste muudatustest teavitab müüja oma veebilehel hiljemalt 30 päeva enne nende jõustumist. Tüüptingimuste muutmisega mittenõustumisel on ostjal õigus leping üles öelda, eelnevalt täidates oma kohustused müüja ees. Kehtivate tüüptingimuste tekst on avaldatud aadressil www.enimormet.ee.
Vääramatu jõud
31.  Müüja ja Ostja vabanevad vastutusest vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel. Selle lepingu alusel tunnustatakse vääramatut jõudu: sõda ja vaenutegevus, partner- müüja- tarnijate ettevõtete streigid, epideemiad, tulekahju, loodusõnnetused, transpordiõnnetused, ametivõimude aktid, mis mõjutavad kohustuste täitmist ja kõik muud asjaolud, mida kohus võib tunnustada vääramatu jõu juhtumid.
32.  Vääramatu jõu ilmnemisest peab pool, keda mõjutab vääramatu jõud, viivitamatult kirjalikult teavitama teist poolt, lisades sellele kirjaliku kinnituse vääramatu jõu ilmnemise kohta.
33.  Kui ilmnevad ajutise iseloomuga vääramatu jõu asjaolud, on pool, kes nendest asjaoludest tulenevalt ei ole oma kohustusi täitnud, kohustatud need täitma pärast vääramatu jõu möödumist, kuid mitte hiljem kui 60 päeva jooksul, arvates selliste asjaolude ilmnemisest. 
Lõppsätted
34.  Enne lepingu sõlmimist vahetavad pooled teineteise kontaktandmeid. Üldjuhul on dokumentide ja teabe edastamise, vahetamise peamiseks kanaliks poolte e-posti aadressid. Kõik dokumendid, sealhulgas taotlused, lepingud, pretensioonid jne, saadavad määratud osapooled e-posti aadressile. Kiri loetakse teisele poolele kättetoimetatuks 3 tööpäeva möödumisel saatmise kuupäevast. Poolte vahel eraldi kokkulepitud juhtudel võib kehtestada ka muid teabevahetuse viise, kuid vähemalt üks neist peab olema kirjalikus ja taasesitamist võimaldavas vormis. Müüja ametlik e-posti aadress on info@enimormet.ee.
35.  Pool on kohustatud teist poolt koheselt teavitama, kui tema kontaktandmed muutuvad. Kirja mittejõudmise korral vastutab kogu vastutus kirjade edastamise ja nendest tulenevate kohustuste eest pool, kes oma kontaktandmete muutumisest ei teatanud.
36.  Pooled tegutsevad üksteise suhtes mõistlikkuse ja hea tava põhimõttest lähtudes, täites lepinguga ja tüüptingimustega kehtestatud kohustusi.
37.  Pooled vastutavad oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise, sealhulgas täitmisega viivitamise eest. Müüja ei vastuta ostjale kaudselt tekitatud kahjude, sealhulgas saamata jäänud kasumi eest, kui Eesti Vabariigi õigusaktidest ei tulene teisiti.
38.  Kui müüja ei täida oma kohustusi, ei saa müüja vastutuse suurus olla suurem kui selle lepingu objekti väärtus, millega seoses kahju tekkis.
39.  Igasugune teisele poolele edastatud teave, välja arvatud avalik teave, on konfidentsiaalne ja seda ei saa edastada kolmandale isikule ilma teise poole nõusolekuta. Konfidentsiaalsuse põhimõtte mittejärgimisel võib kannatanu taotleda kahju hüvitamist.
40.  Ostja isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete töötlemise tingimustele, mis on leitavad lehel www.enimormet.ee
41.  Lepingu tüüptingimuste ühe osa kehtetus ei too kaasa ülejäänud tüüptingimuste osade kehtetust.
42.  Kõik poolte erimeelsused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse alusel. Pooled võivad vastastikusel kirjalikul kokkuleppel kokku leppida erinevas kohtualluvuses.
43.  Käesolevates tüüptingimustes või lepingus nimetamata juhtudel lähtuvad pooled kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest.
Enimor Met OÜOstu-müügilepingu tüüptingimused